ការចែក​​​សាលដីកា​​​របស់​​​អង្គជំនុំជម្រះ​​​តុលាការ​​​កំពូល ដល់​​​អ្នក​រស់រាន​​​មានជីវិត​​​ពីមន្ទីរ ស-២១ និង​​​ដើមបណ្តឹង​​​រដ្ឋប្បវេណី