ការចែក​​​​សាលដីកា​​​​​របស់​​​​​អង្គជំនុំជម្រះ​​​​តុលាការ​​​កំពូល ដល់​​​អ្នក​​រស់រាន​​​​មានជីវិត​​​​ពីមន្ទីរ ស-២១ និង​​​​ដើមបណ្តឹង​​​​រដ្ឋប្បវេណី