សេចក្តីសម្រេច​​របស់​​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ លើពាក្យ​​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​​របស់ អៀង ធីរិទ្ធ