សេចក្តី​សម្រេច​​​របស់​​​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ លើ​ពាក្យ​​​​បណ្តឹង​​​​សាទុក្ខ​​​​របស់ អៀង ធីរិទ្ធ