សេចក្តី​​សម្រេច​​​​របស់​​​​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ លើ​​ពាក្យ​​​​​បណ្តឹង​​​​​សាទុក្ខ​​​​​របស់ អៀង ធីរិទ្ធ