សវនាការ​​នៅ​​ចំពោះមុខ​​អង្គបុរេ​​ជំនុំជម្រះ លើ​​បណ្តឹង​​សាទុក្ខ​​របស់ ខៀវ សំផន