លោក ឃីត រេន័រ

Photo

លោក ឃីត រេន័រ គឺជាមេធាវីមកពីចក្រភពអង់គ្លេស និងជាសមាជិក 23 Essex Street Chambers នៅទីក្រុងឡុងដ៍។ តាំងពីឆ្នាំ២០០៤ លោកគឺជាចៅក្រមធ្វើកំណត់ហេតុនៅក្នុងរឿងក្តីមួយចំនួននៅចំពោះមុខ the Midland Circuit។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ២០ឆ្នាំ ជារដ្ឋអាជ្ញានិងជាមេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ។ លោកក៏ធ្លាប់ដើរតួនាទីជាប្រធានក្រុមការពារក្តីនិងជាអ្នកការពារក្តីនៅក្នុងរឿងក្តីធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន និងបានចូលរួមជាប្រចាំនៅក្នុងតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍។ លោកធ្លាប់បានបំពេញការងារក្នុងដំណើរការនីតិវិធីលើសំណុំរឿងធ្ងន់ធ្ងរដូចជា មនុស្សឃាតដោយចេតនា ការបំពារបំពាននិងការរំលោភផ្លូវភេទ គម្រោងការណ៍ជួញដូរគ្រឿងញៀន និងបទល្មើសប្លន់ អំពើហិង្សា និងការផ្ទុះអាវុធ ជាដើម។ លោកពុំធ្លាប់បានបំពេញការងារនៅក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិណាមួយពីមុនមកទេ។