និស្សិត​អូស្រ្តាលី​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក - ២០ មិថុនា ២០១២