សិក្ខាសាលាស្តី​អំពីការ​យល់ដឹង​អំពីស្រ្តី​នៅ​ក្នុង​​សម័យ​​យុត្តិធម៌​​អន្តរកាល