ទស្សនៈកិច្ច​សិក្សា​រៀបរៀង​ដោយ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២