សំណុំរឿង០០២ - សវនាការថ្ងៃទី៨០

ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ៥៩៦នាក់ ចូលរួម​​សវនាការ​សំណុំរឿង០០២។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 596 persons