សំណុំរឿង០០២ - សវនាការថ្ងៃទី៨១

ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ២៨៦នាក់ ចូលរួម​សវនាការ​សំណុំរឿង០០២។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 286 persons