សំណុំរឿង០០២ - សវនាការថ្ងៃទី៨៣

ប្រជាជន​ចំនួន ៣៨៥នាក់ ចូលរួម​ក្នុង​ដំណើរការ​សវនាការ​សំណុំរឿង០០២។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 385 persons