សំណុំរឿង ០០២- សវនាការថ្ងៃទី ៨៦

សាធារណជនចំនួន ៤៧៥នាក់ បានចូលរួមស្តាប់សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 475 persons