អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​សម្រេច​ចាត់​ចំណាត់​ប្រភេទ​ឡើងវិញ នូវ​ឯកសារ​សម្ងាត់​ចំនួនជាង ១.៧០០ ច្បាប់

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​បាន​បញ្ចប់​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ​ទៅលើ​ចំណាត់​ប្រភេទ​នៃ​ឯកសារ​ជាង ១២.០០០ ដែលជា​ប្រភេទ​ឯកសារ​សម្ងាត់​និង​សម្ងាត់​បំផុត​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១។ ក្នុងនោះ អង្គជំនុំជម្រះ​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ប្រភេទ​ឯកសារ​សរុប​ចំនួន ១.៧៤៩ ថាជា​ឯកសារ​សាធារណៈ។ ឯកសារ​ទាំងនេះ​មាន​ជាអាទិ៍ ឯកសារ​ក្នុង​អំឡុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ដែលរួមមាន “ចម្លើយសារភាព” និង​ជីវប្រវត្តិ​របស់​ជនរងគ្រោះ ចម្លើយសាក្សី ប្រតិចារឹក​នៃ​សវនាការ​អសាធារណៈ (in camera) និង​ដីកា​ចាត់​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ជំនួស។

ដើម្បីអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង សូមចុចទីនេះ