សន្និសីទ​ស្តីពី​​ទស្សនវិស័យ​​ចម្រុះ​​អំពី​​កេរដំណែល​​នៃ​​អង្គជំនុំជម្រះ​​វិសាមញ្ញ​​ក្នុង​​តុលាការ​​កម្ពុជា- ១៣-១៤ កញ្ញា ២០១២​ - សណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់

សន្និសីទ​ថ្នាក់ខ្ពស់​ស្តីពី​កេរដំណែល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា នឹង​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី ១៣-១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ នៅ​សណ្ឋាគារ​ឡឺរ៉ូយ៉ាល់ ក្រោមការ​រៀបចំ​រួមគ្នា​រវាង​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) និង គណៈកម្មការ​ប្រព្រឹត្តកម្ម​នៃ​អង្គការ​សមាគម-ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា (CHRAC)។

គោលបំណង​នៃ​សន្និសីទ​នេះ​គឺ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការពិភាក្សា​អំពី​កេរដំណែល​នៃ អ.វ.ត.ក និង​ដើម្បី​ផ្តល់​វេទិកា​មួយ​ដែល​ភាគី​នីមួយៗ​នៅក្នុង​ដំណើរការ​នេះ ព្រមទាំង​សាធារណជន​ទូទៅ អាច​ពិចារណា​អំពី​កេរដំណែល​នៃ អ.វ.ត.ក ក្នុង​បរិបទជាតិ បរិបទតំបន់ និង​បរិបទ​ពិភពលោក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអាន៖

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/articles/Legacy%20Conference-brochure-%20KH.pdf

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20Media%20Alert-%20Legacy%20Conference-12%20Sept%202012-KH.pdf