សន្និសីទ​ស្តីពី​ទស្សនវិស័យ​ចម្រុះ​អំពី​កេរដំណែល​នៃ​ អ.វ.ត.ក