គណៈប្រតិភូ​ស៊ីដា (SIDA) ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

ព័ត៌មានថ្មីៗ