លោកស្រី ពេជ ស្រីផល

លោកស្រី ពេជ ស្រីផល ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​អំពី​ការជម្លៀស​ក្រុមគ្រួសារ​លោកស្រី និង​ហេតុការណ៍​ដែល​លោកស្រី​បាន​ឃើញ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ពេល​ដែល​ខ្មែរក្រហម​កាន់កាប់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។

Transcript from testimony

Video recordings