អតីតមេបញ្ជាការក្នុងកងកម្លាំង អ៊ុនតាក់ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក