សេចក្តីប្រកាសរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ Andrew Cayley

ដោយបានដាក់លិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្ញុំជូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ខ្ញុំនឹងលាឈប់ពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ខាងមុខនេះ ដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួន។ ខ្ញុំនឹងទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំ ដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣។ តាមការរំពឹងទុក សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបម្រុង Nicholas Koumjian នឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា នៅខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣។

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកទាំងអស់នៃការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ក្នុងនាមជាស្ថាប័នតុលាការមួយ និងជាការិយាល័យមួយ យើងបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងកិច្ចការលំបាកជាច្រើនជាមួយគ្នា។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រី ជា លាង សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ លោក យ៉េត ចរិយា សហព្រះរាជអាជ្ញារងជាតិ និងលោក William Smith សហព្រះរាជអជ្ញារងអន្តរជាតិ ដែលបានផ្តល់បរិយាកាសការងារប្រកបដោយសហប្រតិបត្តិការ និងមិត្តភាព ក្នុងពេលដែលយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នា។

ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យតុលាការនេះដំណើរការទៅមុខបានល្អ ហើយខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថា បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាន់មួយចំនួនដែលតុលាការកំពុងប្រឈមមុខ នឹងអាចដោះស្រាយបានដើម្បីឲ្យសំណុំរឿង បញ្ចប់បានតាមត្រឹមត្រូវ និងតាមពេលវេលាសមស្រប។ ខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្នុងការនាំមកនូវយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជា។