សវនាការ​ថ្ងៃទី ១៨៥

សា​ធារ​ណៈ​ជន​ចំនួន ៦៥៧ នាក់​ តាម​ដាន​សវនាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 657 persons