សវនាការ​ថ្ងៃទី ២០៥

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៤១៩​ នាក់​ ចូល​រួមតាម​ដាន​សវនាការ​ដោយ​ផ្ទាល់​។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 419 persons