សវនាកា​រ​ថ្ងៃទី​ ២១០

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៤៥៦ នាក់ ចូលរួម​តាម​ដាន​សវ​នាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 456 persons