ឯ.ឧ ប្រធាន ប្រាក់ គឹមសាន

Photo

ឯកឧត្តម ប្រាក់ គឹមសាន (កម្ពុជា)៖ មានបទ​ពិសោធន៍​ផ្នែក​តុលាការ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​រយៈពេល​២០ឆ្នាំ។ លោក​ចាប់ផ្តើម​ការងារ​ជា​រដ្ឋអាជ្ញារង​នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម ពីឆ្នាំ១៩៨៧ រហូតដល់​ឆ្នាំ១៩៨៩។

បន្ទាប់មក លោក​ក្លាយជា​រដ្ឋអាជ្ញា​អមតុលាការ​កំពូល​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ១៩៩៤។ ក្រោយមក លោក​បាន​ក្លាយជា​​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​កំពូល​កម្ពុជា។ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ២០០៥​មក លោក​គឺជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​អ្នកច្បាប់។

លោក​បាន​ទទួល​វិញ្ញាបនប័ត្រ​រដ្ឋបាល​និង​នីតិសាស្រ្ត​ពី​សាលារដ្ឋបាល​និង​នីតិសាស្រ្ត​នៅឆ្នាំ១៩៨៧។

ចាប់តាំងពី​ពេលនោះ​មក លោកបាន​ទទួល​វិញ្ញាបនប័ត្រ​ជាច្រើន​ពី​សាលា​ភូមិន្ទរដ្ឋបាល រួមមាន៖ វិញ្ញាបនប័ត្រ​ឧត្តមមន្រ្តី (ផ្នែកនីតិសាស្រ្ត) និង​វិញ្ញាបនប័ត្រ​បណ្តុះបណ្តាល​នីតិសាស្រ្ត។