លោកចៅក្រម BAIK Kang Jin

Photo

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ចៅក្រម BAIK បានបំពេញការងារជាចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលទីក្រុងសេអ៊ូល (Seoul High Court)។ តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣មក លោកបានបំពេញការងារជាតំណាងពិសេស (special commissioner) នៃក្រុមប្រឹក្សាទទួលខុសត្រូវផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (Presidential Council on Intellectual Property) និងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍ (non-standing commissioner) នៃគណៈកម្មការការពារព័ត៌មាន
ផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ។ ចៅក្រម BAIK ត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមលើកដំបូងនៅឆ្នាំ ១៩៩៤ហើយគាត់បានចូលរួម
ក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួននៅក្នុងតុលាការថ្នាក់ក្រោមបីផ្សេងគ្នាក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់
លោក។ ចៅក្រម BAIK បានទទួលសញ្ញាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូលនៅឆ្នាំ ១៩៩២។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ George Washington នៅឆ្នាំ ២០០៤ និងបានបំពេញកម្មវិធី SJD ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ជាតិសេអ៊ូលនៅឆ្នាំ ២០១០។