លោកចៅក្រម ម៉ូតូ ណូហ្គូឈី (Motoo Noguchi)

Photo

មានបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកច្បាប់ជាង ២៥ឆ្នាំ។ លោកធ្លាប់ជាព្រះរាជអាជ្ញានៅប្រទេសជប៉ុន ជាសាស្រ្តាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងបណ្តុះបណ្តាលនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាមេធាវីប្រចាំនៅធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ជាសាស្រ្តាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាស៊ីនិងចុងបូព៌ាសម្រាប់ទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការប្រព្រឹត្តចំពោះចារី ជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់ប្រចាំការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់អន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេស ជាសាស្រ្តាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅកម្មវិធីក្រោយឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូ។ លោកបានទទួលសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូនៅឆ្នាំ១៩៨៣។ លោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោនពីឆ្នាំ១៩៩២-១៩៩៣ នៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ២០០៥ មជ្ឈមណ្ឌល ស្សែល (Schell) ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៃសាលាច្បាប់ យែល (Yale) ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០០៧។ លោកបាននិពន្ធនិងបង្រៀនច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងនៅបរទេស។