លោកស្រី​ ម៉ារី ហ្គីរ៉ូដ

Photo

ដំបូងលោកស្រីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកច្បាប់ធុរកិច្ចនិងសាជីវកម្មនៅប្រទេសបារាំង ហើយលោកស្រី Guiraud មានជំនាញផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្ស (LLM, University College London)

លោកស្រីបានបន្តធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងគណនេយ្យភាពក្រុមហ៊ុនជាពិសេសលោកស្រីបានដឹកនាំការិយាល័យសកលភាវូបនីយកម្មនិងសិទិ្ធមនុស្សនៅសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ (FIDH) ដែល​ជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអស់រយៈពេល ឆ្នាំ។ លោក​ស្រី​ក៏ធ្វើការ​លើបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីផង​ដែរ។

លោកស្រី Guiraud បានក្លាយជាអ្នកការ​ពារដើម​បណ្ដឹង​នៅឆ្នាំ ២០០៥ ហើយបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Stasi & Associés នៅទីក្រុងប៉ារីស លើ​ជំនាញច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។ នៅប្រទេសបារាំងលោកស្រីបានបង្កើតនូវការអនុវត្តផ្ទាល់របស់នាងនៅឆ្នាំ ២០០៧ ហើយបានពង្រីក​សកម្មភាពរបស់នាងទាំងនៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងនិងតុលាការបរទេស: នៅប្រទេសបារាំងលោកស្រីតំណាងឱ្យជនជាប់ចោទនិងជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរួមមានករណីស្មុគស្មាញនិងទំនាញ (ឧ. សំណុំរឿងភេរវកម្ម សំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាដើម)

នៅបរទេស លោកស្រី Guiraud មានឯកទេសក្នុងផ្នែក​តំណាងជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី: លោកស្រីតំណាងឱ្យជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅចំពោះមុខតុលាការកូវៀតនិងកុងហ្គោហើយលោកស្រីគឺជាមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក.។

លោក​ស្រីមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសបារាំង និងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើការទាំងភាសាបារាំង និងអង់គ្លេស។