លោកស្រី អេលីហ្សាប៊ែត ស៊ីម៉ូណូ ហ្វត (សហមេធាវី​នាំមុខ​អន្តរជាតិ​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី)

Photo

លោកស្រី អេលីហ្សាប៊ែត ស៊ីម៉ូណូ ហ្វត (បារាំង) បានទទួល​សញ្ញាប័ត្រច្បាប់​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ ប៉ារីស ២ អាសាស និង​សាកលវិទ្យាល័យ ប៉ារីស ១០ ណង់ទែរ។ លោកស្រី​មាន​បទពិសោធន៍​ជាមេធាវី​អស់រយៈពេល​ជាង៣០ឆ្នាំ​នៅ ម៉ុងប៉េលីយើ។ លោកស្រី​បាន​ចំណាយ​ពេលវេលា​ក្នុង​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​លោកស្រី​ដើម្បី​ការពារ​សិទ្ធិជនរងគ្រោះ​នៅក្នុង​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម ជាពិសេស​ជនរងគ្រោះ​ជាស្ត្រី​និងកុមារ។ លោកស្រី ស៊ីម៉ូណូ ហ្វត គឺជា​សមាជិក​ក្រុមអ្នក​បង្កើត​សមាគម “មេធាវីនិងកុមារ” (l’Avocat et l’ Enfant)  ហើយ​លោកស្រី​ក៏ជា​សមាជិក​ក្រុមមេធាវី​ស្ម័គ្រចិត្ត​ដែល​ជួយ​ដល់​ឧក្រិដ្ឋជន​ដែលជា​អនីតិជន។