សិស្សចំនួន ៣៧៤ នាក់ មក​ពីខេត្ត​ព្រៃវែង ទស្សនកិច្ចនៅអ.វ.ត.ក