វិធានផ្ទៃក្នុង

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">វិធានផ្ទៃក្នុងនៃ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM"> (អ.វ.ត.ក) ចែងនូវវិធាននីតិវិធីគ្រប់គ្រង​ដំណើរការ​​នីតិវិធីនៅចំពោះមុខ</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"> </SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">អ.វ.ត.ក។</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=KHM style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">វិធានផ្ទៃក្នុងត្រូវបានអនុម័តលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"> </SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"> </SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ដែលជាកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីតុលាការ​</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"> </SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ដើម្បី​​ធ្វើ​</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">ការ</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">សម្រេច​​ទាក់ទងនឹងវិធានផ្ទៃក្នុង។ អ.វ.ត.ក បាន​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​វិធានផ្ទៃក្នុង ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដែលបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">មក</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">។</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextFirstIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><SPAN lang=KHM style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">វិធានផ្ទៃក្នុងមាន</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">​គោលបំណង​ធ្វើការ​ចងក្រង​នូវ​នីតិវិ</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ធីច្បាប់</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ជា​ធរមាន​របស់​កម្ពុជា​​សម្រាប់​អនុវត្ដ​នៅ​</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​​</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ក្នុង​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី​នៅ​ចំពោះ​មុខ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ ​ អនុម័ត​វិធាន​មួយ​ចំនួន​បន្ថែម​ទៀត​&nbsp;​នៅពេល​ណា​ដែល​ច្បាប់​កម្ពុជា​ជា​ធរមាន​ពុំ​អាច​ដោះស្រាយ​បាន​ចំពោះ​ករណី​ពិសេស​ណាមួយ​ ​ឬ​​ប្រសិន</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បើ​មាន​ភាព​មិន​ច្បាស់លាស់​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការ​បកស្រាយ​ ​ឬ​​ការ​អនុវត្ដ​ ​ឬ​ ​ក៏​ប្រសិនបើ​មាន​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​​សម​ស្របគ្នា​រវាង​បទ​ប្បញ្ញត្ដិ​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់​កម្ពុជា​ទៅ​នឹង​និយាម​អន្ដរជាតិ​។</SPAN><U><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></SPAN></U></P><BR>