ព្រាប សុខឿន

សក្ខីកម្ម​របស់​អ្នកស្រី ព្រាប សុខឿន គឺ​ទាក់ទង​នឹង​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍។

Transcript from testimony

Video recordings