លោក ទន់ សឿន

លោក ទន់ សឿន គឺ​ជា​កូន​ប្រសា​របស់ ខៀវ សំផន ហើយ​គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​សួរ​អំពី​ចរិត​របស់​ជន​ជាប់​ចោទ។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 1 - 10-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate: