លោក នូ ហ៊ន់

លោក នូ ហ៊ន់ បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលគាត់បានទទួលរង។ គាត់បានរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់ដែលគាត់មានតាំងពីកូនស្រី ក្មួយប្រុស និងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ត្រូវបានដកចេញនៅពេលយប់ និង "វាយ" ដោយទាហានខ្មែរក្រហមកាលពីជាង ៣០ ឆ្នាំមុន។

Transcript from testimony

Video recordings