លោក ស សារិន

លោក ស សារិន បាន​ប្រាប់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​ថា លោក​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ចលនា​បដិវត្តន៍​នៅ​អាយុ​១៣​ឆ្នាំ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​អង្គភាព​ឃោសនា។

បន្ទាប់ពីត្រូវបានសាកសួរដោយមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី លោក ស បាននិយាយថា លោកនឹងបន្តផ្តល់សក្ខីកម្ម ប្រសិនបើគាត់ទទួលបានវិធានការការពារអស់មួយជីវិត។ អង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចថា ខ្លួនមិនមានយុត្តាធិការក្នុងការផ្តល់វិធានការណ៍ដែលបានស្នើសុំនោះទេ ហើយបានលើកលែងទោសលោក ស ពីការផ្តល់សក្ខីកម្មបន្ថែម។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៣ លោក ស ត្រូវ​បាន​គេ​សួរ​ថា តើ​បាន​ប្ដូរ​ចិត្ត​ឬ​ទេ? គាត់​បាន​បន្ត​ថា គាត់​នឹង​បដិសេធ​មិន​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​ទេ លុះត្រា​តែ​គាត់​ទទួល​បាន​វិធានការ​ការពារ​ដែល​បាន​ស្នើ​ទុក​ជាមុន។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 1 - 23 July 2013 - Case 001 (Floor/Khmer)Date:
Sar Sarin 2013 04 29 S3 FL KHDate:
Sar Sarin 2013 04 29 S2 FL KHDate:
Sar Sarin 2013 04 29 S1 FL KHDate: