លោក សៅ វ៉ាន ហៅ សៅ ប៉ូ ហៅ សៅ ប៉ុក

Transcript from testimony

Video recordings