លោក ស្ទីវិន ហេដឌ័រ

លោក ហេដឌ័រ គឺជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាមេរិក ដែលត្រូវបានកោះហៅឱ្យធ្វើជាសាក្សីអំពីសៀវភៅដែលលោកបាននិពន្ធ និងសម្ភាសន៍ដែលលោកបានសម្ភាសន៏ជាមួយជនជាប់ចោទ និងកម្មាភិបាលផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

ពីមុនគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញានៃ អ.វ.ត.ក និងបន្ទាប់មកការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត។ ចាប់តាំងពីសម័យសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1១៩៧០ គាត់បានធ្វើការជាអ្នកកាសែត និងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយបានបន្តក្តោបបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជា សូម្បីតែបន្ទាប់ពីគាត់បានចាកចេញពីប្រទេសក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ​១៩៧៥ ក៏ដោយ។ បេក្ខជនចំនួនប្រាំពីរសម្រាប់ការកាត់ទោសៈ គណនេយ្យភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៃរបបខ្មែរក្រហម។

Transcript from testimony

Video recordings

Heder Stephen 2013 07 11 S4 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 11 S3 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 11 S2 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 11 S1 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 10 S4 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 10 S3 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 10 S2 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 10 S1 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 09 S4 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 09 S3 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 09 S2 FL KH PubDate:
Heder Stephen 2013 07 09 S1 FL KH PubDate:
18 July 2013 Session 2 (Floor/Khmer)Date:
18 July 2013 Session 1 (Floor/Khmer)Date:
17 July 2013 Session 4 (Floor/Khmer)Date:
17 July 2013 Session 3 (Floor/Khmer)Date:
17 July 2013 Session 2 (FL/KH)Date:
17 July 2013 Session 1 (Floor/Khmer)Date:
16 July 2013 Session 4 (Floor/Khmer)Date:
16 July 2013 Session 3 (Floor/Khmer)Date:
16 July 2013 Session 2 (Floor/Khmer)Date:
16 July 2013 Session 1 (Floor/Khmer)Date:
15 July 2013 Session 4 (Floor/Khmer)Date:
15 July 2013 Session 3 (Floor/Khmer)Date:
15 July 2013 Session 2 (Floor / Khmer)Date:

Pagination