លោក ស៊ីតនី ឆាន់ប៊ឺត

លោក Schanberg គឺជាអតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន New York Times ដែលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥។ លោកបានផ្តល់សក្ខីកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធសោតទស្សន៏ពីទីក្រុងញូវយ៉ក។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 2 - 07-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 1 - 07-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 2 - 06-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 1 - 06-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 2 - 05-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 1 - 05-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate: