លោក សំ សិទ្ធី

សាក្សី សំ សិទ្ធី បានផ្តល់ព៏តមានដោយផ្ទាល់ គួរឱ្យជឿជាក់ និងលម្អិតនៃការប្រហារជីវិតឪពុករបស់គាត់ ដែលជាអតីតទាហាន លន់ នល់ និងការសម្លាប់រង្គាលគ្រួសារជាច្រើន រួមទាំងគ្រួសារគាត់ផ្ទាល់ផងដែរ។

Transcript from testimony

Video recordings