លោក សុខ រឿ

លោក សុខ បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា លោកធ្លាប់ជាអង្គរក្សរបស់លោក ខៀវ សំផន។ គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ឲ្យ​ធ្វើ​សក្ខីកម្ម​ជា​ចំបង​អំពី​ចរិត​របស់​ខៀវ សំផន។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 07-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 3 - 07-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate: