នង នីម

សាក្សី នង នឹម បានផ្តល់សក្ខីកម្មទាក់ទងនឹងការបះបោរក្បត់ជាតិក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ យោងតាមបទសម្ភាសន៍របស់គាត់ជាមួយ DC-Cam លោក នង នឹម គឺជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ សៅ ភីម អ្នកនាំសារ អ្នកបើកបរ និងក៏ជាអង្គរក្សផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរ។ នង នឹម បានដឹក សៅ ភីម ទៅប្រជុំផ្សេងៗជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហម និងមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក និងផ្នែកនៅតំបន់បូព៌ា។ ដូច្នេះ អង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថា សាក្សីបន្ថែមមានតួនាទីដោយផ្ទាល់ក្នុងការផ្តល់សក្ខីកម្មអំពី និងត្រូវបានសាកសួរទាក់ទងនឹងការវិវត្តនៅក្នុងតំបន់បូព៌ា។

Transcript from testimony

Video recordings