អ្នកស្រី ចាន់ សុជាតិ

អ្នកស្រី ចាន់ សុជាតិ បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលនាងបានទទួលរង។ នាងបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះអំពីរបៀបដែលនាងបានបាត់បង់សមាជិកគ្រប់រូបនៃគ្រួសារភ្លាមៗរបស់នាង រួមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីចំនួន ១៣ នាក់ ដោយសារការងារហួសកម្លាំង និងការអត់ឃ្លាន។

Transcript from testimony

Video recordings