អ្នកស្រី ប៊ូ ឌីណា

អ្នកស្រី ប៊ូ ឌីណា បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលអ្នកស្រីបានទទួល។ នាងបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះអំពីរបៀបដែលប្តីរបស់នាង "បានបាត់ខ្លួន" កូនប្រុសបានស្រេកឃ្លានរហូតដល់ស្លាប់ និងរបៀបដែលនាងត្រូវបានវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដាក់គុក និងធ្វើទារុណកម្ម បន្ទាប់ពីបដិសេធមិនព្រមរៀបការដោយបង្ខំ។

Transcript from testimony

Video recordings