អ្នកស្រី សេង ស៊ីវុត្ថា

អ្នកស្រី សេង បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលគាត់បានទទួលរង។ នាងបានរៀបរាប់ពីរបៀបដែលនាងត្រូវបានគេធ្វើមកលើខ្លួនដោយធ្វើការនៅក្នុងសហករណ៍បន្ទាប់ពីការជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលនាងត្រូវបានគេវាយដំជាប្រចាំ និងធ្វើអោយភ្នែកគាត់មើលលែងឃើញ។ នាង​បាន​សួរ​ជន​ជាប់​ចោទ​ថា​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​កុមារ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ ហើយ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ពួក​គេ​មិន​ធានា​ថា​មាន​អាហារ​គ្រប់​គ្រាន់។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 04-Jun-2013 - Case 002/01 FL KHDate:
Session 3 - 04-Jun-2013 - Case 002/01 FL KHDate: