ការ​សង្ខែប​អំពី​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ និង​ការ​ចំណាយ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨