សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ (A/C.3/57/L.70)ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកម្មការទី ៣ ។ បន្ទាប់មក សេចក្ដីសំរេចនោះ ត្រូវបានពិភាក្សា និង បានអនុម័ត ដោយសំឡេង១២៣គាំទ្រ ប្រឆាំង គ្មាន អនុប្បវាទ ៣៧សំលេង

សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ (A/C.3/57/L.70)ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកម្មការទី ៣ ។ បន្ទាប់មក សេចក្ដីសំរេចនោះ ត្រូវបានពិភាក្សា និង បានអនុម័ត ដោយសំឡេង១២៣គាំទ្រ ប្រឆាំង គ្មាន អនុប្បវាទ ៣៧សំលេង
Released Date