កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ទាក់ទងទៅនឹងគំរោង ថវិកាសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ទាក់ទងទៅនឹងគំរោង ថវិកាសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។
Released Date