វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជា្ញកម្ពុជា

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជា្ញកម្ពុជាលើកទីមួយ ចំនួន៣០រូប ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅ សាលា ភូមិន្ទចៅក្រម ក្រោមកិច្ចសហការរវាង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងោររាជរដ្ឋាភិបាល សាលា ភូមិន្ទចៅក្រម និង UNDP .
Released Date