កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ត្រូវ​​ឃុំ​ខ្លួនជា​បណ្តោះ​អាសន្ន

កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ត្រូវចោទ​ប្រកាន់​ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំងនឹង​មនុស្សជាតិ និង​ឃុំខ្លួន​ជា​បណ្តោះអាសន្ននៅ អ.វ.ត.ក។ អានបន្ត

 

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo