ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ និងជាអគ្គលេខាធិការរង អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចូលនិវត្ដ ។ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ និងជួនពរ ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤

ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ និងជាអគ្គលេខាធិការរង អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចូលនិវត្ដ ។ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ និងជួនពរ ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤ ។

Date
Released Date